Bu bilgilendirme metni, Uluslararası Genç Derneği`ne (Genç Derneği) destek veren bağışçıların, gönüllülerin, paydaşların ve proje, program ve faaliyetlerde yer almak üzere Genç Derneği`ne ait başvuru formlarını dolduran kişilerin Genç Derneği ile paylaşmış oldukları kişisel verilerinin "veri sorumlusu" sıfatını haiz Genç Derneği tarafından toplanmasına, saklanmasına, paylaşılmasına, işlenmesine ve silinmesine ilişkin süreçler hakkında, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında bilgilendirilmesi maksadıyla hazırlanmıştır.

Genç Derneği`nin kıymetli bağışçı, gönüllü ve paydaşları,

Genel merkezimiz, temsilciliklerimiz, internet sitemiz, proje ve programlarımız, banka hesaplarımız ve SMS sistemlerimiz gibi kanallardan sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan Genç Derneği ile kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde Genç Derneği tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işleyebileceğimizi; ayrıca Genç Derneği`ne ilişkin tanıtım, teşekkür,  bilgilendirme ve duyuru amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek; istatistiki bilgi toplamak ve derlemek ve mali, idari ve amacımıza yönelik çalışmalarımızı geliştirmek amaçlarıyla kişisel verilerinizi kullanabileceğimizi belirtmek isteriz.

Sizlerin, kişisel veri sahibi olarak Kişisel Verileri Koruma Kanunu`nun 11. maddesi uyarınca:

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu da vurgularız.

Veri sorumlusu sıfatıyla Genç Derneği olarak:

(1) Kişisel verilerin işlenmesindeki kanuni ilkelere uymayı,

(2) Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerde açık rıza almayı,

(3) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,

(4) Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarına uygun davranmayı ve bu haklara bağlı olası bir zararını gidermeyi taahhüt ettiğimizi belirtmek isteriz.

Saygılarımızla.